پیدا

هوامو دارن که اینجام تو این موقعیت

درخواست حذف اطلاعات

دوباره سفر فروردین و من داشتم حس هایم را مرور می که کدامشان را بنویسم دل خواستن هایم احساساتم عقاید و دلتنگی هایم بلند فکر هایم و... نوشته سال قبل همین موقع را مرور دیدم به بخش زیادی از خواسته های پارسال این موقع دست یافتم خدا را شکر این شکر گذاری حال مرا بهتر می کند چهره های خمیازه دار مسیر خ دم صبح عجیب تهران و مرور این فکر خب دیگر جناب اقای*** خی راحت شد باورت شد خاطره هایت نمی مانند و این شاید خوشایندت نباشد اما تو آنقدر قوی و خوب باش که بتوانی تمام ادمهای خاطره هایت را کنارت داشته باشی بی شک این حال همه تان را خوب می کند وسلام 17/1/97