پیدا

با تو همه چی خوبه

درخواست حذف اطلاعات

تو همان دختری هستی که تمام این سالها منتظرت بودم همان همدم و همراه ی که می شود با او قدم زد، راه رفت، بلند بلند فکر کرد، سفر کرد و خلاصه ی که هستی که می توان با تو زندگی کرد این خیلی خوب است که بعد از تمام ناراحتی ها به هم لبخند می زنیم می دانی یک روز فکر می شاید نتوانم هیچ وقت دلیلی برای زندگی داشته باشم اما حالا و اینجا تو بانو جان طرح زدی به زندگی من