پیدا

به فتح لام س ع یا الف

درخواست حذف اطلاعات

خب دیگرآقای *** رسیدی به تمام آنچه با تمام جانت می خواستی و یکبار به زبان نیاوری اکنون خدا کنار توست قدم به قدم تو را جانم خطاب می کند عزیزش هستی دلپذیرش و دلیل تپیدن قلبی و جانی را سبز می کنی همین چند وقت قبلت را مرور کن پریشان خواستنش بودی آنچنان با خودت کلنجار میرفتی که چگونه بگویی چگونه بیان کنی چطور مطرح کنی تمام عالم و آدم را مرور کردی که بهانه شود برایت خب دیگر تبریک می گوییم شما عاشق شدی دچار شدی آنچنان زلال و عمیق که خودت را در دیگری می بینی ی که با پسوند جانم می خوانیش "لعیاجانم" تو خودت را اینگونه می خوانی حواست هست؟ دختری را دوست داری که ارزشمند است مهم است عزیز است وسیع است و در آستانه بی پروا دوست داشتنت خب دیگر آقای*** به خودت نهیب بزن هر روز هر شب هر وقت چنان باید بخواهیش که حاصل دلبستن دچارشدن و اینها نباشد البته اینها چیزهای مهمی هست جوری بخواهش که او شوی ذوب حضور او ذوب نگاه معصومش ذوب قد بازیهایش دچار شدنت مبارک رستگاری باتوست و با عشقت دوست داشته باش عمیق و ساده زلال و با معرفت خدایا معرفت حضورش را عطاکن