پیدا

به فتح لام س عین ی الف

درخواست حذف اطلاعات

اینجا و اکنون می شود جهان را به اعتبار ی دید و دوست داشت که انتها و سر آمد خوبی هاست این روزها ی را دارم که دچار شدن به او شیرین است و دلپذیر